Regulamin

1. Postanowienia Ogólne
1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Projektydomow.liderbudowlany.pl. Każdy Użytkownik Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
2
Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
1
zasady sprzedaży projektów architektoniczno-budowlanych,
2
zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
3
Serwis internetowy Projektydomow.liderbudowlany.pl dostępny pod adresem internetowym Projektydomow.liderbudowlany.pl i prowadzony jest przez spółkę Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Oławskiej 27-29, 50-123 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333.
4
Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl określają w sposób wyłączny postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5
Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6
Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
2. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1
Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.
2
Serwis Projektydomow.liderbudowlany.pl lub Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: http://Projektydomow.liderbudowlany.pl lub innych adresach Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl zawierający:
1
bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych,
2
informacje o usługach świadczonych przez Extradom.pl Sp. z o.o.
3
Projektydomow.liderbudowlany.pl lub Sprzedawca – spółka Extradom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Oławskiej 27-29, 50-123 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000648746, numer NIP 895-17-18-333.
4
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka Extradom.pl.
5
Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6
Klient – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
7
Prawo budowlane – ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami).
8
Projekt – dokumentacja projektowa opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod nazwą „Dokumentacja Projektowa”.
9
Dokumentacja dodatkowa do Projektu – dokumentacja obejmująca kolorową wizualizację Projektu, rysunek techniczny Projektu, opis Projektu i dane techniczne Projektu, cenę Projektu, szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu, biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcami Projektu.
10
Koncepcja Projektu – zarys projektu architektoniczno – budowlanego zawierający wizualizację, uproszczony rysunek i opis. Koncepcja Projektu wymaga dodatkowego opracowania architekta – twórcy, aby spełniała wymogi projektu architektoniczno – budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
11
Umowa sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży Projektu, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) Projektu i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego Projektu do jednej budowy na terytorium Polski.
3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl
1
Do korzystania z Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 4.0, Chrome 4.0 lub ich nowsze wersje).
4. Sprzedaż Projektów. Zamówienie
1
Serwis Projektydomow.liderbudowlany.pl zawiera bazę Projektów na sprzedaż.
2
Projekt dostarczany w ramach zamówienia obejmuje dokumenty, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu pt. „Dokumentacja Projektowa”, które są konieczne do podjęcia budowy budynku objętego Projektem na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa budowlanego, a także Dokumentację dodatkową do Projektu. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Klienta jako nabywcy Projektu i Klient ponosi jej pełny koszt. Klient samodzielnie występuje w celu uzyskani wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu).
3
Dokumentacja dodatkowa do Projektu zawiera:
1
kolorową wizualizację Projektu,
2
rysunek techniczny Projektu,
3
opis Projektu i dane techniczne Projektu,
4
cenę Projektu,
5
szacunkowy koszt budowy i opis technologii budowy na podstawie Projektu,
5
biuro architektoniczne oraz architektów będących twórcami Projektu.
4
Projektydomow.liderbudowlany.pl prowadzi na terytorium całej Polski sprzedaż Projektów dostępnych w Serwisie Projektydomow.liderbudowlany.pl.
5
Projektydomow.liderbudowlany.pl zapewnia Użytkownikom w ramach Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl szerokie i profesjonalne doradztwo przy wyborze Projektu oraz wsparcie techniczne w zakresie wykonania usługi w postaci tzw. helpdesku. Funkcja helpdesk jest dostępna pod danymi dostępnymi w Serwisie Projektydomow.liderbudowlany.pl. Doradztwo oraz wsparcie techniczne (helpdesk) są świadczone przez Serwis na rzecz Użytkowników bezpłatnie.
6
Informacje znajdujące się w Serwisie Projektydomow.liderbudowlany.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o projektach architektonicznych, podane w Serwisie Projektydomow.liderbudowlany.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
7
W celu nabycia Projektu należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów” przy wybranym przez Klienta Projekcie w Serwisie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
8
Po przyjęciu zamówienia konsultant Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Projektu dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis Projektydomow.liderbudowlany.pl poprzez:
1
konsultanta Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl drogą telefoniczną,
2
w formie wiadomości e-mail wysyłanej przez konsultanta Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu.
9
Dostarczenie Projektu do Klienta następuje maksymalnie w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. W przypadku zamówienia sporządzenia Projektu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku konsultant Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl poinformuje o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Konsultant Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl uprzedzi Klienta o terminie dostarczenia Projektu z jednodniowym wyprzedzeniem.
10
Do Projektu dołączony jest także dziennik budowy niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu po zakończonej budowie, tablica budowy, teczka na dokumenty, projekty modułów ogrodów, kompendia wiedzy dla inwestora oraz materiały reklamowe, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
11
Nabycie Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
12
Zapłata za Projekt może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie Projektydomow.liderbudowlany.pl, za pobraniem, kartą kredytową lub e-przelewem.
1
Klient dokonuje wyboru formy płatności na karcie składania zamówienia.
2
W przypadku wyboru formy płatności – przedpłaty przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem, Klient winien dokonać wpłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
3
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Dotpay.pl.
13
Projekty przysyłane są do nabywcy Projektu za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
1
Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Projektu na karcie składania zamówienia, gdzie jednocześnie informowany jest o kosztach wybranej formy i terminach dostarczenia.
2
Koszt dostarczenia Projektu pokrywa Klient, chyba że Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl zastrzeże inaczej.
3
W przypadku wyboru formy płatności – przedpłata przelewem termin dostarczenia przesyłki liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
4
W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostarczenia przesyłki liczony jest od potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
14
Dane dostarczane przez Klientów podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis Projektydomow.liderbudowlany.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży Projektu.
15
Dane dostarczane przez Klientów podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Klientom, Użytkownikom lub innym osobom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.
5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1
Projekty oferowane w Serwisie Projektydomow.liderbudowlany.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2
Administartor Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Administartor Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
3
Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu, a Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Projektu temu przewoźnikowi.
4
Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
5
Reklamacji Projektu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu.
6
Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
7
Reklamacja może być złożona poprzez wysłanie formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@extradom.pl lub w formie pisemnej na adres: Extradom.pl ul. Oławska 27-29, 50-123 Wrocław. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
8
Do reklamowanego Projektu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
9
Jeżeli projekt ma wadę, Konsument może:
1
żądać wymiany Projektu na wolny od wad, albo
2
żądać usunięcia wady, albo
3
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
4
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
10
Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Administrator serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Projekt był już wymieniony lub naprawiany przez Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl albo Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Projektu na wolny od wad lub usunięcia wady.
11
Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
12
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Projektu jest nieistotna.
13
Administrator serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Projektu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Projektu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
14
W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Projektu domaga się wymiany Projektu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. Reklamowany Projekt należy wówczas odesłać na adres Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Projektu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Projektu do Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Projekt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl w celu terminu odbioru reklamowanego Projektu.
15
Administrator serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
16
Odpowiedzi na reklamację Administrator serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl udziela według własnego uznania:
1
pisemnie na adres reklamującego,
2
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
17
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl nie udziela gwarancji na sprzedany Projekt oraz nie realizuje usług posprzedażnych.
6. Reklamacja usług Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl w pozostałym zakresie
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2
Reklamacja usług Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl powinna zawierać:
1
dane tożsamości Użytkownika,
2
temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
3
okoliczności uzasadniające reklamację,
4
podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3
Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Administrator serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4
Administrator serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
1
reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
2
reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
3
reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
4
zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5
O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
6
Reklamacje kierowane do Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl będą przekazywane przez Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8
Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
1
pisemnie na adres reklamującego,
2
drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
9
Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
1
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
2
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
3
skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
7. Prawo odstąpienia od umowy
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2
Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3
Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Administratorowi Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 8.1 powyżej.
4
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl ul. Oławska 27-29, 50-123 Wrocław, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@extradom.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 4 do niniejszego Regulaminu.
5
W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6
Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Projektu do Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.ponosi Konsument.
7
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Projektu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu.
8
Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Projektu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie projektu Administratorowi Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. przed jego upływem.
9
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Administratora Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl., tym samym kanałem, którym Użytkownik dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10
Koszty dostarczenia Projektu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
11
W przypadku gdy Użytkownikiem jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
12
Serwis Projektydomow.liderbudowlany.pl może wprowadzać korzystniejsze warunki zwrotu zakupionego projektu architektonicznego, w szczególności przewidywać dopuszczalność zwrotu projektu przez Użytkownika nie będącego Konsumentem lub wydłużając termin na zwrot projektu.
13
Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
14
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Projekty na specjalnie zamówienie, niestandardowe).
8. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
1
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
2
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl jako właściciel i zarządca Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
4
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl.
5
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora, jak i podmioty trzecie.
6
Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl bez zgody Użytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
8
Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi Projektydomow.liderbudowlany.pl i zwolnić Serwis Projektydomow.liderbudowlany.pl z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
9. Zmiany Regulaminu
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1
Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl na zasadach dotychczasowych.
2
Administrator Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu Projektydomow.liderbudowlany.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3
Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.
4
Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
5
Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis Projektydomow.liderbudowlany.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.
6
Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
Załączniki
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Dokumentacja projektu architektoniczno-budowlanego.
W skład projektu architektonicznego wchodzą:
1
Część architektoniczna:
1
rzut fundamentów – dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,
2
rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) – rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,
3
rzut więźby dachowej – wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,
4
rzut dachu – wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów,
5
przekroje pionowe – rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,
6
elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) – dokładny wygląd domu z każdej strony,
7
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.
2
Część konstrukcyjna
3
Część instalacyjna:
1
projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,
2
projekt instalacji centralnego ogrzewania,
3
projekt instalacji elektrycznej.
4
Część opcjonalna - wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty, jak projekt instalacji gazowej, zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Zasady akcji promocyjnej "Prezent i starter do każdego projektu domu"
1
W promocji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie promocji zakupi w Projektydomow.liderbudowlany.pl gotowy Projekt.
2
Promocją nie są objęte projekty garaży i budynków gospodarczych.
3
Każdy Klient, który w okresie trwania promocji zakupi w Projektydomow.liderbudowlany.pl Projekt otrzyma prezent oraz zestaw startowy, w skład którego wchodzi dziennik budowy, tablica budowy, teczka na dokumenty, gotowe projekty modułów ogrodów oraz kompendia wiedzy dla Inwestora dotyczące budowy i urządzania domu.
4
Na fakturze prezent oraz starter będą miały wartość 1 zł. O kwotę 2 zł zostanie pomniejszona cena Projektu.
5
Promocja trwa od 16 czerwca 2014 do odwołania.
6
Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych.
Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Formularz reklamacji (78KB)
Załącznik Nr 4 do Regulaminu
Formularz odstąpienia od Umowy (84KB)
Regulamin promocji
Regulamin promocji: Kupon rabatowy w Dom z Ogrodem (65KB)
Serwis prowadzi Extradom.plRegulaminPolityka prywatności